Polityka prywatności

Polityka prywatności

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisów HYCON (zwanych dalej „Serwisami”)
oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, HYCON Sp. z o.o., z siedzibą
w Gdańsku, przy ul. Barniewickiej 104, 80-299 Gdańsk (zwana dalej „HYCON”), publikuje dokument,
w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisów
(zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

 

II GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ HYCON

HYCON zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Serwisów w sposób anonimowy,
jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisów
wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W trakcie rejestracji
administrator poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym
danych jest niezbędne do udostępnienia treści i/lub realizacji usług oraz wskaże, które z danych są
danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji. Użytkownik sam decyduje o
tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione.

 

HYCON gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisami, treściami i usługami, w tym:
informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer
IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów, ruchu
do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz
dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika.

 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest HYCON Sp. z o.o.,
z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Barniewickiej 104, 80-299 Gdańsk. HYCON przetwarza dane osobowe
zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami
prawa w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy
z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

III WYKORZYSTANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkowników wykorzystuje się w następujących celach: prowadzenia pomiaru i ulepszania treści
oraz usług, informowania o treściach i usługach HYCON. oraz treściach i usługach innych firm
współpracujących z HYCON, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem
wyrażenia uprzedniej zgody przez Użytkownika na tego typu działania oraz wysyłania bezpłatnego
newslettera z informacjami dotyczącymi HYCON, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie
korespondencji promocyjnej od HYCON.

 

HYCON co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników,
za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika bądź na żądanie organów
uprawnionych. HYCON może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne
dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację
poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

 

IV DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO DO MODYFIKACJI

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe HYCON gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane,
aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku Serwisów obsługiwanych automatycznie,
działania te może wykonać sam Użytkownik, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma
wówczas można tego dokonać kontaktując się z administratorem na adres podany w pkt. XII.

 

V POLITYKA „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA
DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA I/LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ
UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE

W Serwisach stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu:
„cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisów
do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania
danych będą określane mianem „cookies”.

 

Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji
przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisów. Za ich pomocą dostarczane
są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników
i sposobie wykorzystania Serwisów. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji
Użytkownika.

 

HYCON informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane z HYCON, w wyniku wyświetlania reklam
w Serwisach mogą umieszczać w nich swoje pliki „cookies” i odczytywać je w przeglądarkach
Użytkowników.

 

Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po
zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików
„cookies” pozwalają na identyfikację Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów – nie są
usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.

 

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików
„cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych
za pośrednictwem Serwisu.

 

W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak i w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany
został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych
z danym Użytkownikiem.

 

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów
internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed
rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami
prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz
skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.

 

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies”
spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym
Użytkownika.

 

Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są
przetwarzane i przechowywane dane osobowe.

 

Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek
internetowych.

 

W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików „cookies” Użytkownik
może zwrócić się z prośbą o pomoc do Biura Obsługi Klienta, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy.

 

VI ZARZĄDZANIE OTWARTYMI SESJAMI – ZAZNACZENIE FUNKCJI „NIE WYLOGOWUJ MNIE”

Użytkownik podczas procesu logowania może zaznaczyć funkcję „Nie wylogowuj mnie”. Zaznaczenie tej
funkcji sprawia, iż na Urządzenie użytkownika zostaje przesłany plik „cookie”, którego zadaniem jest
zapamiętanie Użytkownika. Dzięki uruchomieniu tej funkcji Użytkownik nie musi po raz kolejny logować
się na urządzeniu po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje,
iż Użytkownik odwiedzający Serwis zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana.

 

Jeśli Użytkownik korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inne osoby, zaleca się nie zaznaczanie
opcji „nie wylogowuj mnie” i każdorazowe wylogowywanie się z usługi.

 

Należy pamiętać, iż uruchomienie funkcji „Nie wylogowuj mnie” nie jest tożsame z funkcjonalnością
oferowaną przez przeglądarki polegającą na zapamiętywaniu przez przeglądarkę loginu i haseł dostępu.
Po zastosowaniu opcji „Nie wylogowuj mnie” zapamiętany zostaje stan zalogowania, nie są zaś
zapamiętywane hasła dostępu, dzięki czemu jest to bezpieczniejsze z punktu widzenia Użytkownika,
ponieważ daje możliwość zdalnego zamykania otwartych sesji. Z poziomu konta użytkownik może
zarządzać aktywnymi sesjami, ma możliwość sprawdzenia statusu swojego konta oraz zamknięcia sesji
na urządzeniach, na których pozostały otwarte.

 

Zarządzanie aktywnymi sesjami jest możliwe z poziomu zarządzania kontem HYCON.

 

VII LOGI DOSTĘPOWE

W trakcie korzystania z Serwisów zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami
o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach
administracji Serwisem oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Serwisem. Zgodnie
z zapisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
innych obowiązujących przepisów prawa, HYCON może zostać zobligowany do udostępnienia organom
państwa danych podanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji do usługi Konto HYCON, a w przypadku
osób niezalogowanych do podania numeru IP zawartego w logach dostępowych.

 

VIII USUWANIE APLIKACJI Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Użytkownik, który decyduje się na zainstalowanie na swoim urządzeniu aplikacji mobilnej (także widgetu
i innych rozszerzeń funkcjonalnych), której producentem jest HYCON, jest informowany o zasadach
bezpieczeństwa oraz o sposobie funkcjonowania danej aplikacji. Instalacja dokonywana jest za zgodą
Użytkownika.

 

Użytkownik aplikacji może w każdym momencie zrezygnować z jej używania i dokonać deinstalacji.
Instalacja i deinstalacja aplikacji, której właścicielem jest HYCON odbywa się w sposób standardowy
(natywny) dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu końcowym. W celu
deinstalacji aplikacji z urządzenia końcowego, Użytkownik powinien postępować zgodnie z zaleceniami
producenta systemu operacyjnego, z którym działa jego urządzenia mobilne.

 

IX ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisów, których administratorem jest HYCON. HYCON nie ponosi
odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisach umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście
na strony, których administratorem nie jest HYCON. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów
dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

 

X ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są
z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie
prawo. HYCON zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub
ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów
ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych
rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania
z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy.

 

XI ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W stopce Serwisów administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

 

XII KONTAKT

Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować drogą
elektroniczną poprzez formularz kontaktowy lub pisemnie na adres: HYCON Sp. z o.o., ul. Barniewicka 104,
80-299 Gdańsk.